За семантичната избирателност на някои руски префиксални глаголи и техните български еквиваленти. // “Руски и западни езици”, 1980, бр.5, с. 11-15.


Гочев, Гочо (1980) За семантичната избирателност на някои руски префиксални глаголи и техните български еквиваленти. // “Руски и западни езици”, 1980, бр.5, с. 11-15.


 
  
 
 
  19494
 Гочо Гочев

1. Иванова Неля Стефанова. Семантика русских глагольных приставок в префиксальном словообразовании : 10.02.01 Иванова, Неля Стефанова Семантика русских глагольных приставок в префиксальном словообразовании : Дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 Москва, 1999 268 с. РГБ ОД, 61:00-10/199-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/