Социално-педагогически проекции на бедността върху ученика в средна училищна възраст


Кузманова-Карталова, Розалия (2001) Социално-педагогически проекции на бедността върху ученика в средна училищна възраст София


 В дисертациопнния труд е представено социално-педагогическо проучване на влиянието на бедността върху отношенията "деца - родители", "деца - училище", ценностни и жизнени ориентации, поведенчески статус и психологически изменения при подрастващите. Аргументиран и предложен е модел за работа и подпомагане на бедни деца на микро-, мезо- и макроравнище.
  Дисертация
 деца, бедност, социално-педагогическа работа


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 
  1947
 Розалия Кузманова-Карталова

1. Кутева – Цветкова, Венка. Социална педагогика. Библиографски справочник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/