Примерен географски подход при разработване на прогнозен археологически модел.


Петров, Галин (2017) Примерен географски подход при разработване на прогнозен археологически модел. сп. Епохи. Издание на Историческия факултет на ВТУ,том XXV, кн. 1, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 120-127. ISSN 1310-2141


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities History and Archeology
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  19452
 Галин Петров

1. Ю. Цветкова. ГИС и тракология. Приложения на Географските информационни системи в изследванията на тракийската история. С., УИ "Св. Кл. Охридски", 2018.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/