Моделът на театрализираните "демократични" революции - случаите на Румъния и България


Бузов, Вихрен (2017) Моделът на театрализираните "демократични" революции - случаите на Румъния и България Сб. "Политическата демагогия в прехода", съст. и научен редактор М. Мизов, Център за исторически и политологически изследвания, Фондация "Солидарно общество" и Катедра "Политология" на УНСС, с.170-179, ISBN: 978-954-2982-10-4


 Политическата демагогия може да бъде крайно опасна за гражданските свободи, а и за обществото като цяло, когато се използва като средство за потъпкване на демокрацията. Именно това е и резултатът от налагането на модела на театрализираните „демократични” революции в Румъния и в България в годините на прехода от тоталитарен социализъм към периферен капитализъм.
  Статия
 театрализирани "демократични" революции, демокрация


Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19449
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/