Австро-Унгария и България 1879-1894 : Политически отношения.


Мишев, Радослав (1988) Австро-Унгария и България 1879-1894 : Политически отношения. София , Издателство на ОФ, ред. Вл. Примовски, 1988, 336 с. Код 27. 9531425511; 0626-22-88


 Монографията е на базата на допълнен и разширен хронологически и проблемно хабилитационен труд с подчертани приноси по проблемите на международните отношения на Балканите и по-конкретно отношенията между Виена и София. Носеща конструкция са връзките между Австро-Унгария и България на фона и контекста на първоначалната руска доминация в Княжеството. Показано е изтласкването на руското влияние от България в резултата на Българската криза 1885-1887 г. и консолидирането на австро-унгарските позиции в София като звено от влиянието на Виена в Букурещ и Белград. Отношенията между Австро-Унгария и България са много добре аргументирани, без да са пропуснати противоречията в Македония.
  Монография
 Австро-Унгария, България, Стефан Стамболов, Густав граф Калноки


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19440
 Радослав Мишев

26. Бисер Георгиев, Миражът за „Велика България“. Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854 - 1929), Издателство „ИВИС“, научен ред. проф. д.п.н. Т. Галунов, рецензенти - проф. д.и.н. И. Стоянов, доц. д-р В. Колев, В. Търново, 2016. 600 с., цит. с. 127, 576. ISBN 978-619-205-026-9

25. Божинов, Пламен. Марко Д. Балабанов и първите стъпки на дипломацията в Княжество България. // Ист. преглед, 2014, № 1-2, с. 245. ISSN 0323-9748

23. Георгиев Б. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на Стамболовото правителство /1887-1894/, В.Търново, 2013, 252 с., Издателство "Ивис", рецензенти Ив. Стоянов, Д. Саздов, научен ред. А. Шопов, цит. с. 6, 243. ISBN 978-954-2968-70-2

24. Кацаров С. Австро-унгарският дуалистичен модел, Издат. „Иврай“, София, 2013, 276 с., редактор – Р. Константинова, цит. с., 152, 270. ISBN 978-954-9388-44-6

21. Гешева Й. Фамилия графове Пеячевич между легендите и реалността (втората половина на XVII – XX век) Историко-генеалогично изследване. Издателска къща „Diomira”, рецензенти – доц. д-р А. Запрянова, доц. д-р Е. Вечева,София, 2012 г., 342 с., цит. с. 210, ISBN 978-954-2977-02-5

22. Симеон А. Симеонов. Европа и българската перспектива в ново време, Издат. На ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, рецензенти – проф. д.и.н. Р. Мишев, проф. д.и.н. Хр. Глушков, В. Търново, 2012 г.,202 с., с. 72, 104, 162 – 163, 199. ISBN 978-954-524-833-7

20. Даскалов, Р. От Стамболов до Живков. Големите спорове за новата българска история. – София : ИК Гутенберг”, 2009, 515 с., ред. Л. Йонева, цит. с., 86. ISBN 978-954-617-053-8

18. Прешленова Р. По пътищата на европеизма. Висшето образование в Австро-Унгария и българите /1879-1918/, София, 2008, 404 с., издат. "Парадигма", цит. с. 22. ISBN 978-954-326-072-0

19. Симеонов С. Италия и Българската криза 1885 - 1888, В. Търново, 2008 г., 258 с.,Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", ред. Цв. Рашкова, цит. с.16,225-228, 231-232, 235, 252. ISBN 978-954-524-626-5

17. Шопов А. П. Атанас Шопов и българският национален въпрос 1876-1913, Шумен, издат. Аксиос, 2005 г., цит. с. 9, 15, 234. ISBN 954-310-013-6; COBISS.BG-ID 1043634916

15. Дюлгерова Н. Православието в балканските акценти на руско-българските отношения през последната четвърт на XIX век. - Исторически преглед, 2004, № 5-6, цит. с. 21, ISSN 0323-9748

16. Симеонов С. Стефан Стамболов и балканската политика на Италия /1887-1888/. - Света гора. Алманах за литература и изкуство. В. Търново, Издат. ПИК, Слово, Абагар, 2004 г., цит. с. 179-180. ISSN 1311-0209

14. История на българите. В осем тома.- София. Издат. Знание, Труд, Том IV, Е. Александров, В. Трайков, В. Тошкова, Л. Спасов, 2003 г., цит. с. 276

13. Каменов П. Граф Андраши и Балканите 1867-1890 , София, Фонд Изкуство срещу насилието, 2001 г., 255 с., цит. с.196,201,248, 250, 252-253, 255. COBISS.BG-ID 1036686308

12. Братанова, Хр. Чуждестранните военни доставки за българската армия през управлението на Стефан Стамболов /1887-1894 г./. - Военноисторически сборник 1999, № 1, цит. с. 7, 13, ISBN 0204-4080

11. Дюлгерова Н. Руски щрихи към Източния въпрос /1894-1904/ Амбиции и планове на руската дипломация. София, Акад. издат. "Проф. Марин Дринов", 1997 г. Цит. на с. 240. ISBN 954-430-252-2

10. Симеонов С. Италия и българското Съединение. - Епохи, 1996, № 3, цит. с. 83. ISSN 1310-2141

9. Palotas E. Machtpolitik und Wirtschaftsinteressen. Der Balkan und Russland in der oesterreichisch-ungarischen Aussenpolitik 1878 - 1895, Akademiai Kiado, Budapestq 1995, Deutsche Bearbeitung von Albrecht Friedrich, 400 s., ISBN 963-05-6817-9. Цит. на с.35, 212, 369

7. Дюлгерова Н. Българският национален въпрос в политиката на Русия и Австро-Унгария 1894-1903, София, 1994, 172 с., Издат. на БАН, цит. с. 83. ISBN 954-430-252-2

8. Стателова Е., Р. Попов, В. Танкова. История на българската дипломация 1879-1913 г. , София, Фонд "Отворено общество", 1994 г., цит. с. 181. COBISS.BG-ID 1026769892

3. Золотухин, П. Ю. Россия, западноевропейские державы и Османская империя в период международных кризисов на Балканах /1885 - 1888 гг./, Москва, Наука, Издательская фирма "Восточная литература", 1993 г., цит. на с. 8., ISBN 5-02-017635-4

4. Дюлгерова Н. Българският национален въпрос и австро-унгарската дипломация в края на XIX - началото на ХХ век. - В: Изследвания по Македонския въпрос. Кн.I, София, Македонски научен институт, 1993 г. Цит. на с. 308. COBISS.BG-ID 1026491876

5. Лалков М. България в балканската политика на Австро-Унгария 1878 - 1903, София, Унив. издат. "Св. Климент Охридски", Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", ред. М. Калчева, 1993 г.,672 с., ISBN 954-509-069-3; ISBN 954-07-0233-X. Цит. на с. 91, 183, 192...651.

6. Саздов Д. Многопартийната политическа система и монархическият институт в България 1879 - 1918, София, Унив. издат. Стопанство, 1993 г. Цит. на с. 252 . ISBN 954-494-075-8; COBISS.BG-ID 1027849444

2. Попов Р. Една малко позната инициатива по Македонския въпрос през 1988 г. - В: България, Балканите и Европа. Сборник в чест на проф. д-р Симеон Дамянов, В. Търново, Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", ред. колегия: Р. Попов, Г. Плетньов, Хр. Глушков, Р. Мишев, К. Пенчиков, 1992. Цит. на стр. 232, 240. COBISS.BG-ID 1026468068

1. Попов Р. България на кръстопът. Регентството 1886 - 1887 г., София, Унив. издат. "Св. Климент Охридски", 1991, 510 с., 941-Б. Цитира на с. 12. COBISS.BG-ID 1097506276

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/