Неравностойното социално положение и образователните компетенции на децата


Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Неравностойното социално положение и образователните компетенции на децата Педагогика, 2004, XIV(10), с. 11 – 32. ISSN 0861 – 3982


 В студията е представен теоретичен и емпиричен анализ на образователните компетенции на децата от еднодетни и многодетни семейства, от бедни семейства и от семейства с безработни родители.
  Студия
 деца, неравностойно социално положение, деца с един родител, деца от многодетни семейства


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1943
 Розалия Кузманова-Карталова

2. Илева, Магдалена. Социално-педагогическа подкрепа на семейства с деца с асоциално поведение. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, ВТ, 2013. С. 153, с.153.

1. Кутева – Цветкова, Венка. Социална педагогика. Библиографски справочник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. С. 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/