Социално-педагогически измерения на проблема “деца в неравностойно социално положение”


Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогически измерения на проблема “деца в неравностойно социално положение” В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Ред. М. Георгиева, В. Петрова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 9(4), с. 201 – 236. ISSN 0204 – 6369


 В студията се представя социално-педагогически анализ на проблема “деца в неравностойно социално положение” по отношение на специфични особености, класификации, правно-нормативна уредба, социални неблагополучия и поведенчески характеристики.
  Студия
 деца, неравностойно социално положение


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1941
 Розалия Кузманова-Карталова

1. Янев, Иво. Пастирски грижи за младите хора в риск. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, С., с. 37, 37.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/