Репрезентация на родителските комплекси в личностната мотивация.


Добрев, Добрин (2013) Репрезентация на родителските комплекси в личностната мотивация. – В: „Съвременни социални и психологически изследвания“, том 4, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов, гл. ас. д-р Добрин Добрев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 281-290. ISBN 978-954-524-904-4; COBISS.BG-ID 1283205860


 Статията разкрива параметрите на взаимовръзката между родителските комплекси и личностните диспозиции в контекста на аналитичната психология на К.Г.Юнг. Осъществен е сравнителен теоретичен анализ на юнгианските и постюнгианските интерпретации на проблема. Представени са резултатите от собствено емпирично изследване на взаимовръзката.
  Статия
 К.Г. Юнг, родителски комплекси, личностни диспозиции


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  19400
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/