Превенция на рисковото поведение на юношите в социално-педагогическа среда


Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Превенция на рисковото поведение на юношите в социално-педагогическа среда В. Търново: Фабер, 2006, 300 с. ISBN-10 954-775-563-3 ISBN-13 978-954-775-563-5


 Теоретико-приложно изследване на рисковото поведение на учениците и на възможностите за превантивна дейност с тях. Представят се конкретни практически разработки за модулно обучение по актуални социално-педагогически потребности.
  Учебник / Учебно помагало
 деца в риск, превенция, обучителни модули


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1939
 Розалия Кузманова-Карталова

5. Георгиев, Георги. Децата в конфликт със закона, като съвременна рискова група. Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 18 - 19 ноември 2016, Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай енд Би, 2016, с. 37 - 42. ISSN 2534-9317. С. 37.

4. Бижков, Георги, Кутева - Цветкова, Венка, Здравкова, Боряна. Социална педагогика. Теоретични основи. избрани лекции. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015. С. 42, 45.

2. Кутева - Цветкова, Венка. Социално-педагогическа работа в българското училище. Дисертация за присъждане на научна степен “доктор на науките” по професионално направление 1.2. Педагогика, ВТ, 2013. с. 349.

3. Петрова, Красимира. Социално-психологически тренинг: теория, методика, практика. В. Търново: Фабер, 2013. с. 65.

1. Кутева – Цветкова, Венка. Социална педагогика. Библиографски справочник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. С. 60.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/