Беломъжева-Димитрова, С. Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Беломъжева-Димитрова, С. Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури. Списание Медицина и Спорт, 2017, брой 1-2/2017, с. 26-29. ISSN 1312-5664, COBISS.BG-ID - 1121911268.


 Лакътната става позволява голяма мобилност на горния крайник, за да бъде възможно извършването на различните дейности от ежедневието, самообслужването и труда. Целта на изследването е да се установи въздействието на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури върху качествените параметри на болката при различните движения в ставата. Материал и методи За срок от две години се проследи функционалното възстановяване на 30 пациенти след стабилни вътреставни фрактури на лакътната става. Използва се метод за качествена оценка на болката по време на движение като се разграничават пет категории – болка в покой (БП), болка по време на движение (БПД), болка в края на възможния обем на движение (БКД), болка след допълнителен натиск (БДН) и липса на болка. Резултати При изследването на движенията в лакътната става се установява следната тенденция: болката се измества от болка в покой и болка по време на движение в началото на кинезитерапевтичния курс към болка при допълнителен натиск и липса на болка при допълнителен натиск в края на третия месец от началото на функционалната терапия. Изводи Намаляването на болката, по време на пасивните движения, показва добра ефективност на подбраните и приложени кинезитерапевтични средства в експерименталната методика, насочени към потискане на болковите прояви.
  Статия
 Лакътна става, болка, стабилни фрактури.


Здравеопазване и спорт Обществено здраве
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Public Health

 Издадено
  19389
 Стефания Беломъжева-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/