Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател


Григорова, Маргрета (2011) Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий",438 с. , ISBN 978-954-524-816-0 COBISS.BG-ID1246129636


 Монографията представя творчеството на поляка английски писател в контекста на връзката с морето, моряшката професия и мигрантската биография на Конрад. Очертана е и полидискурсивността в изследванията за неего, както и проблематиката на рецепцията в родината му.
  Монография
 Джоузеф Конрад Коженьовски, море, преселение


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19377
 Маргрета Григорова

8. Е. Басат, За Полша с любов. Българските гласове на полската литература, София: Парадигма, 2018, 305-306, ISBN, 978-954-326-349-3 COBISS.BG-ID 1287962084

7. Front, Łukasz. (2017). Poland and the Conrad Problem: the controversy over Joseph Conrad-Korzeniowski's patriotism.. Yearbook of Conrad Studies. 1/2016.10.4467/20843941YC.16.001.6847. s. 9 http://www.ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/2016/Issue-11/art/9110/

6. Цонева, Петя (2014) The Sea as Moving Threshold. Spaces of Transition in Joseph Conrad Сборник National Literatures and the Process of Cultural Globalization, Тбилиси, Грузия, s. 144. ISBN 978-9911-0-7221, ISBN 878-9911-0-7221-9, ISSN 1987-5363, https://core.ac.uk/download/pdf/33688110.pdf

1. Kalina Bachnewa, Najnowsze bułgarskie przekłady Czesława Miłosza, В: Postcriptum polonistyczne, 2013, nr 2, s. 171.ISSN 1898-1593

2. Petya Tsoneva. Notes on Margreta Grigorova’s Monograph Joseph Conrad Korzeniowski: the Creator as Seafarer, Yearbook for Conrad’s studies, VIII, Vol. VIII, pp. 31–46, ISSN 1899-3028

3. Аспарух Аспарухов. Творецът като мореплавател, Чуждоезиково обучение, година XL, книжка 1, 2013 Foreign Language Teaching, Volume 40, Number 1, 2013, с.79-82, ISSN 0205 – 1834, http://azbuki.bg/en/editions https://azbuki.bg/en/editions/71-foreign-language-teaching/foreignarticlebackup/594- реферирано в: Web of Science, Erihplus, CEEOL,EBSCO, http://azbuki.bg/en/editions/azbuki/archive/archive2011/doc_download/812-asparuhov012013

4. Камен Рикев. JOSEPH CONRAD IN BULGARIAN WATERS, Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, №2, с. 159-161, ISBN 978-83-923124-6-8, file:///C:/Users/Margi/Downloads/142138-zcm-nr2-2013.pdf

5. Н. Даскалов. Джоузеф Конрад: творецът като мореплавател, Литературен вестник, бр.19, 22-28.05, с.4. ISSN, 1310-9561 http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1337.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/