Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингвопоетически анализ.


Шопова-Христова, Мариана (2000) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингвопоетически анализ. Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Сб. от Международна научна конференция в памет на доц. Х. Тодоров, В. Търново, 23-25 октомври 1998 г. Ред. П. Христов. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2000, с. 171-186. ISBN 954-524-229-9


 
  Статия
 
 Издадено
  19349
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/