За предаването на стихотворния размер ‘долник’ в българските преводи.


Шопова-Христова, Мариана (2003) За предаването на стихотворния размер ‘долник’ в българските преводи. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конферен;ия в чест на Международната година на езиците - Велико Търново, 15-17 вай 2001 г. Ред. Б. Борисова. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2003, с. 132-139. ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID 1041660900


 
  Доклад
 
 Издадено
  19347
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/