Полетът на едно изкуство.


Шопова-Христова, Мариана (2005) Полетът на едно изкуство. Руска модерна поезия. Второ допълнено издание. Ред. М. Михайлова. С., АИ “Марин Дринов”, 2005, с. 449-497. ISBN 954-30-985-3 COBISS.BG-ID 1043453668


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  19346
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/