Стиховете като“текст в текста“ и някои проблеми при превода им (върху българската версия на романа „Дар” на В. Набоков)


Шопова-Христова, Мариана (2008) Стиховете като“текст в текста“ и някои проблеми при превода им (върху българската версия на романа „Дар” на В. Набоков) Руската литература – културни диалози. Материали от международната конференция, посветена на 75-годишния юбилей на проф. д-р Ангел Анчев. Ред. Г. Генов. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2008, с. 153-167. ISBN 978-954-524-631-9 COBISS.BG-ID 1228272868


 
  Доклад
 
 Издадено
  19344
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/