В огледалния свят на Владимир Набоков. (Бележки върху присъствието на „Лолита” в „Гледай арлекините!”).


Шопова-Христова, Мариана (2010) В огледалния свят на Владимир Набоков. (Бележки върху присъствието на „Лолита” в „Гледай арлекините!”). Юбилеен сборник. 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”, Великотърновски университет. Ред. Н. Няголова. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2010, с. 99-105. ISBN 978-954-524-758-3 COBISS.BG-ID 1236126436


 
  Доклад
 
 Издадено
  19343
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/