Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien


Инджов, Иво (2003) Fernsehen zwischen Macht und Markt. Die D(E)ffekte des dualen Rundfunksystems in Bulgarien Vorträge der internationalen Konferenz "Transformationsprozesse der Bildschirm-Medien in West- und (Süd-)Osteuropa. Informationsvermittlung und öffentliche Meinungsbildung" des Center for Advanced Central European Studies, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 7.-10. November 2002 (34 стр.), online verfügbar unter: http://www.medienanalyse-online.de/Fernsehen%20in%20Bulgarien/Bulgarien_Startseite.htm (посетена на 2 март 2004).


 Студията въвежда в проблематиката с кратък преглед на влиянието на политическото и социално-икономическото развитие на България след 189 г. върху развитието на медиите и по-специално на телевизията. Извършено е и периодизиране на медийното развитие въз основа на съпоставка с периодите на преход към демокрация, разглеждани в т.нар. транзитология, и малкото научни публикации за периодизацията на медийния преход, който извървяват донеотдавнашни авторитарни респ. тоталитарни общества. Прегледът на медийния пейзаж към 2002 г. установява, че той е привидно пъстър, но вече са налице устойчиви тенденции към концентрация на медийната собственост. Акцент е поставен върху телевизионния пейзаж. Направен е преглед на развитието на българската телевизия в епохата на комунизма и в първите години на демократизацията. Разгледани са правните рамкови условия за функционирането й, създаването на новото медийно законодателство, въртележката на генералните директори в БНТ под натиска на политическата власт и др. Специално внимание е отделено на икономическата база на телевизията: формите на финансиране, отношенията на собственост, консолидирането й и битката за оцеляване, която водят отделните канали, вкл. участието на големи чуждестранни играчи на местния тв пазар. Само две години след спечелването на първия лиценз за частна телевизия с национален обхват - в края на 2000 г., bTV на медийния могул Рупърт Мърдок вече има 43-45 % пазарен дял, а делът на обществения Канал 1 е паднал на 28%. Тя се отличава с по-богата програма от тази на основния си частен конкурен, но и с по-висока степен на политическа зависимост. В областта на телевизионните програми е констатирана характерната и за западните страни тенденция към програмна конвергенция. Изводите са, че 13 години след началото на демократичния преход медиите в България като цяло са свободни, въпреки наличието на различни форми на политически натиск. Водещ фактор за развитието на телевизията става икономическият - особено силна е зависимостта на квази обществената БНТ с нейния флагман Канал 1 от субсидиите от държавния бюджет. Тази зависимост е отворена врата и за политическо влияние. Частните телевизии също страдат от кризите на рекламния пазар и повечето от тях се борят за оцеляване. Друга отличителна тенденция е, че телевизиите все повече започват да робуват на опошляването на масовия вкус, което също поставя граници на тяхната свобода.
  Студия
 Fernsehen, Medien, Macht, Markt, Transformation, Bulgarien


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  19329
 Иво Инджов

1. Hristozova, Aglika. Medienfreiheit: Moderne Medien zwischen Macht und Markt: Das System Fernsehen in Deutschland und Bulgarien. Igel Verlag Fachbuch 2009 (132 S.). ISBN-13: 978-3868151817. Zitiert auf Seiten: 49, 112.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/