"Иронията като начин на възприемане на света в българската и словашката фразеология" (дисертация) - науч. ръководител проф. дфн В. Кювлиева-Мишайкова


Константинова, Даниела (2010) "Иронията като начин на възприемане на света в българската и словашката фразеология" (дисертация) - науч. ръководител проф. дфн В. Кювлиева-Мишайкова


 Дисертацията представлява първото теоретическо и практическо сравнително изследване на иронията във фразеологията на два родствени езика - български и словашки. В началото е направен обширен преглед на иронията: като философско и естетическо понятие, като похват в художествената литература и като сложна езикова структура. Въз основа на материал от българската и словашката фразеология са направени обобщения за иронията в българския и словашкия език, за езиковите средства за нейното изразяване, както и за значението и употребата на ироничните фразеологизми.
  Дисертация
 ирония, фразеология, български език, словашки език


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19325
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/