Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър"


Инджов, Иво (2007) Политическото посредничество в епохата на "Биг Брадър" "Политически изследвания", изд.: Българска асоциация за политически науки / Институт за политически и правни изследвания, 2/2007, 83-94. ISSN: 0861-4830, COBISS.BG-ID: 1175120100.


 Статията започва с анализ на различни теоретични постановки за необходимостта от политическо посредничество в демократичните политически системи, разбирано като информиране и разясняване на политиката, на фона на променените условия за реализирането му: засилване на програмната конвергенция (между обществени и частни телевизии), налагане на симбиотични форми на обществена комуникация (politainment), възход на нови тв формати като риалити шоуто "Big Brother" и др. Представени са и различни модели на политическа комуникация по българската телевизия - на квази-обществения Канал 1 и на търговските оператори bTV и Нова ТВ въз основа на структурен анализ на програмното им съдържание и контент анализ на темите в централните новинарски емисии на първите две телевизии. Проучванията са реализирани в рамките на докторската дисертация на автора "Die Fernsehtransformation in Bulgarien: Die Rolle des Fernsehens im Prozess der europäischen Integration", 2005. Първият анализ констатира ясна доминация на развлекателния сегмент и при трите тв канала, както и спад на дела на информацията в общия програмен микс. Вторият анализ осветлява доминантното отразяване на делата на българските държавници и министри в новинарския поток и скромния дял на новините за ЕС в емисиите на Канал 1 и bTV. Изводът е, че двадесетина години след началото на демократичните промени политическата комуникация по българската телевизия може да се характеризира като проблематична. Докато двете частни телевизии изпълват информационния си сегмент основно с новини за "домашни" политически събития, квази-общественият Канал 1 доминира в информационния сегмент в количествено отношение, вкл. като предлага не само новини, но и други видове информационни предавания. В условията на постоянен политически натиск върху обществените медии обаче превъзходството му не преминава в качествено: в предавания, в които се разглеждат политически теми, продължава да преобладава положителното отношение към властта, независимо кой управлява. Двете водещи български телевизии към разглеждания момент - bTV и Канал 1, не задоволяват качествено информационните потребности на публиката - в противовес на нормативните постулати за един демократичен комуникационен модел. Затова може да се предположи, че този модел на политическа комуникация се явява предпоставка за дезинтересиране на зрителя и генериране на пасивно обществено мнение в момент, когато демократичният преход се счита за приключил и България трябва да решава важни проблеми на интегрирането си в ЕС.
  Статия
 политическо посредничество, медии, телевизия, "Биг Брадър", България


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  19323
 Иво Инджов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/