Диаспорни неволи: евреите на Израел Зангуил между ционисткия проект и опасността от "обезродяване". - Проглас, 2017, 1, сс. 9- 16.Print ISSN 0861 -7902 (No 1577 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ)


Костова, Людмила (2017) Диаспорни неволи: евреите на Израел Зангуил между ционисткия проект и опасността от "обезродяване". - Проглас, 2017, 1, сс. 9- 16.Print ISSN 0861 -7902 (No 1577 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) Проглас, 2017, 1, сс. 9- 16. Print ISSN 0861 -7902


 Статията разглежда определени теоретични подходи към диаспората като социално явление и колективно преживяване. Обръща се внимание на някои тълкувания на еврейската диаспора и опростенческата презумпция за нейната „изключителност“. Прави се опит да се изясни спецификата й чрез аналитичен прочит на две произведения на англо-еврейския писател Израел Зангуил (1864–1926). Разглеждат се и неговите ционистки възгледи, като се свързват с тенденции, характерни за идеологическия контекст на британското краевековие. В произведенията си Зангуил пропагандира идеята за баланс между старовремските еврейски традиции и изискванията на живота в модерния свят. Това според него е начинът да се избегне опасността от тотална асимилация или „обезродяване“ на субектите на диаспората. Статията завършва с опит за паралел между творчеството на Зангуил и постколониалната литература от по-ново време, както и с преценка на способността на текстовете му да надхвърлят наложените им от автора идеологически рамки.
  Статия
 диаспора, диаспорна субективност, евреи, ционизъм, Израел Зангуил.
 Издадено
  19322
 Людмила Костова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/