Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна, Варненски окръг.


Константинов, Казимир (1984) Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна, Варненски окръг. В: Изв. Нар. музей – Варна, Т. 20 (35), 1984, с. 74-75.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19316
 Казимир Константинов

1. Георгиев, Павел. Коллекция византийских белоглиняных сосудов середины x в. В монастыре у с. Равна (Северо-Восточная Болгария). - В: Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. - Кишинев, 2017, с. 259-269.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/