Нежитъ идѣше от чръмнаго морѣ.


Константинов, Казимир (2006) Нежитъ идѣше от чръмнаго морѣ. В: Българска филологическа медиевистика. Сб. научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-гоишния му юбилей. Ред. Ангел Давидов. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, c. 99-108. ISBN 954-524-546-8 COBISS.BG-ID 1242745828


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19315
 Казимир Константинов

1. Schweier, Ulrich. Das Нежит-Amulett von Кърджали und die Rekonstruktion seines Textes : The Nejit-amulet from Kyrdjali and the reconstruction of its context. - В: Мултикултурният човек. : Сб. в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Т. 1. Археология и история. Език и литература. - София : ИК Гутенберг, 2016, с. 694. ISBN 978-619-176-079-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/