За глаголическите надписи от X в.


Константинов, Казимир (1982) За глаголическите надписи от X в. В: Археология, 1982, № 2, с. 27-37. ISSN 0324-1203 COBISS.BG-ID 1119614436


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19311
 Казимир Константинов

2. Якимовски, Антонио, Игор Толевски. Glagolitic Inscriptions on Ceramic Vessels Uncovered during Archaeological Excavations in Scupi. - В: Slověne : Институт славяноведения РАН (Москва), Т. 5, 2016, № 2, с. 179-197. ISSN: 2304-0785 ; eISSN: 2305-6754 http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=F1yZ1SfmPq496OiZsto&page=2&doc=19

1. Михеев, Савва Михайлович. Древнерусских глаголических надписи-граффити XI-XII веков из Новгорода. - В: Slovo: Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, sv. 62, 2012, с. p. 63-99. ISSN 0583-6255 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84880379678&partnerID=40&md5=7b2ebb4c04454a731c31714f4137aa5b

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/