Прѣложєниє кънигъ и гръцкият език в средновековна България (по епиграфски данни).


Константинов, Казимир (2006) Прѣложєниє кънигъ и гръцкият език в средновековна България (по епиграфски данни). В: Византия - Балканите - Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (= Studia Balkanica, 25), София, 2006, с. 413-422.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19305
 Казимир Константинов

1. Пентковский, Алексей Мстиславович. Славянское богослужение византийского обряда и корпус славянских богослужебных книг в конце IX - первой половине X веков. - В: Slověne : Институт славяноведения РАН (Москва), Т. 5, 2016, № 2, с. 54-120. ISSN: 2304-0785 ; eISSN: 2305-6754

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/