Прѣложєниє кънигъ и гръцкият език в средновековна България (по епиграфски данни).


Константинов, Казимир (2006) Прѣложєниє кънигъ и гръцкият език в средновековна България (по епиграфски данни). В: Византия - Балканите - Европа : Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (= Studia Balkanica, 25). София: Институт по балканистика, 2006, с. 413-422. ISBN 978-954-91085-5-2 COBISS.BG-ID 1229309668


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19305
 Казимир Константинов

1. Пентковский, Алексей Мстиславович. Славянское богослужение византийского обряда и корпус славянских богослужебных книг в конце IX - первой половине X веков. - В: Slověne : Институт славяноведения РАН (Москва), Т. 5, 2016, № 2, с. 54-120. ISSN: 2304-0785 ; eISSN: 2305-6754 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85014329634&partnerID=40&md5=e82e43866cd5aebc203eb0ec8d7161cf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/