Рунически надписи и знаци от манастира при Равна и техните аналози.


Константинов, Казимир (1997) Рунически надписи и знаци от манастира при Равна и техните аналози. В: Проблеми на прабългарската история и култура, 3. – Шумен, 1997, с. 110-111.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19294
 Казимир Константинов

1. Георгиев, Павел. Коя е Мирина/Марина в двуезичния надпис от манастира при Равна. - В: QUADRIVIUM : Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. д-р Веселин Панайотов. – Шумен : Науч. център „Преславска книжовна школа“, 2016, с. 143.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/