Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна, Варненски окръг.


Константинов, Казимир (1984) Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна, Варненски окръг. В: Изв. Нар. музей – Варна, Т. 20 (35), 1984, с. 74-75.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19291
 Казимир Константинов

1. Георгиев, Павел. Коя е Мирина/Марина в двуезичния надпис от манастира при Равна. - В: QUADRIVIUM : Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. д-р Веселин Панайотов. – Шумен : Науч. център „Преславска книжовна школа“, 2016, с. 139, 140, 141, 151.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/