Нежитъ идѢше от Чръмнаго морѢ.


Константинов, Казимир (2006) Нежитъ идѢше от Чръмнаго морѢ. В: Българска филологическа медиевистика : Сб. науч. изсл. в чест на проф. Иван Харалампиев по случай 60-год. му юбилей. – В. Търново : Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, 2006, с. 99-108.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19289
 Казимир Константинов

1. Георгиев, Данко. Молитва срещу нежит в маргинален текст. - В: QUADRIVIUM : Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. д-р Веселин Панайотов. – Шумен : Науч. център „Преславска книжовна школа“, 2016, с. 436, 438.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/