Епиграфски бележки за Иван, царсимеоновият син.


Константинов, Казимир (1994) Епиграфски бележки за Иван, царсимеоновият син. В: Българите в Северното Причерноморие: Изследвания и материали. Т. 3. Сб. от Трета научна конференция, Велико Търново, 10-11 декември, 1993. Ред. В. Тъпкова-Заимова. В. Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 71-78. ISBN 978-954-400-183-4 COBISS.BG-ID 1031408100


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19276
 Казимир Константинов

1. Сорочан, С. Б., В. С. Флёров. Лента из мощевой балки: проблема толкования источника. - В: Российская археология, 2015, № 2, с. 110-119. ISSN: 0869-6063 COBISS.BG-ID 1118448100

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/