Епиграфика старобългарска.


Константинов, Казимир (1985) Епиграфика старобългарска. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1: А-З. Ред. Л. Грашева. София : БАН, 1985, с. 662-667. ISBN 954-430-943-8 COBISS.BG-ID 1040540132


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19273
 Казимир Константинов

1. Гиппиус, А. А., Вл. В. Седов. Надпись-граффито на стене Николо-дворищенского собора. - В: Краткие сообщения института археологии : Институт археологии Российской академии наук (Москва), 2015, № 238, с. 195-202. ISSN: 0130-2620

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/