Новооткрити епиграфски паметници от Х-ХІ в. (апокрифни молитви върху олово).


Константинов, Казимир (1986) Новооткрити епиграфски паметници от Х-ХІ в. (апокрифни молитви върху олово). В: Доклад на Втори междунар. конгрес по българистика, София, 23 май - 3 юни 1986.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19271
 Казимир Константинов

1. Tsonkova, Svetlana. Compilation Contexts of Medieval and Early Modern Bulgarian Charms. - В: Folklore, Electronic journal of Folklore, 2014, Vol. 59, p. 77. https://www.folklore.ee/folklore/vol59/tsonkova.pdf ISSN 1406-0949

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/