Оловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст.


Константинов, Казимир (2006) Оловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст. В: Тангра : Сб. В чест на 70-год. на акад. Васил Гюзелев. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2006, с. 311-330. ISBN 978-954-07-2435-5 COBISS.BG-ID 1230538980


 
  Студия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19266
 Казимир Константинов

1. Тотоманова, Анна-Мария. Единството на българския книжовен и некнижовен език през Х-ХІ в. - В: Попконстантинов, Казимир, Анна-Мария Тотоманова. Епохата на българския цар Самуил : Език и писменост. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014, с. 165, 170.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/