Епиграфика.


Константинов, Казимир (1985) Епиграфика. В: Кирило-Методиевска енциклопедия. - Т. 1. - София, 1985, с. 662-677.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19264
 Казимир Константинов

1. Тотоманова, Анна-Мария. Единството на българския книжовен и некнижовен език през Х-ХІ в. - В: Попконстантинов, Казимир, Анна-Мария Тотоманова. Епохата на българския цар Самуил : Език и писменост. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014, с. 157.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/