Към въпроса за отшелническите практики в България през Х в.: светият отец Антони от Крепча и св. Йоан Рилски.


Константинов, Казимир (1999) Към въпроса за отшелническите практики в България през Х в.: светият отец Антони от Крепча и св. Йоан Рилски. В: Светогорска обител Зограф. Т. 3. Сб. от Трета конференция, 17-19 октомври 1996 г., София. София: Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 1999, с. 84-88. ISBN 954-9943-04-6 COBISS.BG-ID 1034530788


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19262
 Казимир Константинов

1. Чолаков, Петко. Отшелничеството като явление в средновековна България през Х в. : Опит за систематизация. - В: Ист. прегл., 2013, № 5-6, с. 181, 190.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/