Разпространение на старобьлгарската писменост през IX-X в.


Константинов, Казимир (1985) Разпространение на старобьлгарската писменост през IX-X в. В: Старобьлгарска литература, 17, 1985, с. 39-69.


 
  Студия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19235
 Казимир Константинов

1. Рождественская, Татьяна Всеволодовна. Эпиграфические памятники на Руси в эпоху становления государственности. -В: Электронный научно-образовательный журнал история (Москва), 2012, № 5 (12), с. 16. eISSN: 2079-8784

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/