Разпространение на старобьлгарската писменост през IX-X в.


Константинов, Казимир (1985) Разпространение на старобьлгарската писменост през IX-X в. В: Старобългарска литература, 1985, 17, с. 39-69. Print ISSN: 0204-868X COBISS.BG-ID: 1121168612


 
  Студия
 


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19235
 Казимир Константинов

1. Рождественская, Татьяна Всеволодовна. Эпиграфические памятники на Руси в эпоху становления государственности. -В: Электронный научно-образовательный журнал история (Москва), 2012, № 5 (12), с. 16. eISSN: 2079-8784

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/