Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в.


Константинов, Казимир (2004) Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в. В: Palaeobulgarica/Старобългаристика, 2004, Год. 28 (кн. 4), с. 69-75. Print ISSN 0204-4021 COBISS.BG-ID: 1119677156


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19232
 Казимир Константинов

1. Михеев, Савва Михайлович. Древнерусских глаголических надписи-граффити XI-XII веков из Новгорода. - В: Slovo: Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, sv. 62, 2012, с. p. 63-99. ISSN 0583-6255 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84880379678&partnerID=40&md5=7b2ebb4c04454a731c31714f4137aa5b

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/