От философия на езика към философия на съзнанието


Бузов, Вихрен (2001) От философия на езика към философия на съзнанието “Философия и психология” (Данков, Е., Ст. Горчев съст.), Диоген, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, Библиотека “Диоген”, с.156-175;


 В студията се проследява развитието в съвременната философия на езика от семантическа ориентация към изследване на съзнанието и езика.
  Студия
 философия на езика, философия на съзнанието


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  19168
 Вихрен Бузов

1. Данков, Е., Хронография: Из историята на българската философска култура - В: "Перспективи и наследство на философията в България" Том 1, съст. Е. Данков, с.397

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/