Толерантността на балканските общества [Tolerance in Balkan Societies]


Бузов, Вихрен (2006) Толерантността на балканските общества [Tolerance in Balkan Societies] Геокултура развоjа и култура мира на Балкану (етничка и религиjска позадина [The Geoculture of Development and the Culture of Peace in the Balkans (Ethnic and religious Background)], Faculty of Philosophy, University of Nis, s. 173-179 (in Bulgarian)


 В глобален план това означава да се стремим към свят с колкото си може повече различия, с множество центрове с претенции за ценност, упражняване на влияние и сила. Западната култура трябва да има повече достойни конкуренти, дори с риск да се възправят срещу нея, от което някак престорено се страхува С. Хънтингтън. Равноправното съревнование изключва унификацията и претенциите за универсалност. В мащабите на европейското обединение това означава една “Европа на отечествата” и равна тежест във вземането на колективните решения. Толерантността като доминация трябва да отстъпи място на действителната равноправна конкуренция и уважение между страните.
  Статия
 толерантност, балкански общества, доминация


Хуманитарни науки Философия
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Philosophy
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19149
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/