"Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță”


Бузов, Вихрен (2011) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” , Caiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian) ISBN 978-954-524-829-0


 Емпирично изследване от българо-румънски екип по проект MIS-ETC 408 "Максимизиране на сравнителните предимства на граничните региони" в области Долж, Румъния и Великотърновска, България, за влиянието на европейската интеграция в областите на доброто управление, местното развитие ,модернизацията на публичните институции, европейските институции, пазара на труда и интеграцията на малцинствата и равенството на половете.
  Монография
 европейска интеграция, гранични региони


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  19148
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/