ПРИНОСЪТ НА АГРАРНАТА СТРУКТУРА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ВЕЛИЧИНАТА НА ОСНОВНИ МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Бянов, Иван (2016) ПРИНОСЪТ НА АГРАРНАТА СТРУКТУРА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ВЕЛИЧИНАТА НА ОСНОВНИ МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ Международна научна конференция, Икономически предизвикателства: Миграция, глобализация, устойчивост, политики. 21-22 октомври 2016, гр. София, УНСС, с. 415 - 422, ISBN 978-954-644-986-3


 През последните 25 години аграрната структура на България търпи динамични промени и трансформации, свързани с: заетите в сектора, производителността на селското стопанство, смяна на собствеността от държавна в частна, размерът на стопанисваната земеделска площ от земеделските стопанства, вида на отглежданите култури, промените в начина на подпомагане в сектора. Развитието на земеделските стопанства и повишаването на конкурентоспособността им е от ключово значение за устойчивостта на аграрния сектор в страната и селските райони в България.
  Доклад
 аграрната структура, БДС, търговия със селскостопански стоки


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  19130
 Иван Бянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/