Полово възпитание и компетенции за лична идентичност в семейството и образователните институции до 12-годишна възраст.


Стефанова, Евдокия (2017) Полово възпитание и компетенции за лична идентичност в семейството и образователните институции до 12-годишна възраст. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2017, с. 148-155. ISSN 2367-7481


 МАТЕРИАЛЪТ ПРЕДСТАВЯ СПЕЦИФИКИ НА ПОЛОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, КАТО ЧАСТ ОТ ЛИЧНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ДЕТЕТО. ИЗЯСНЯВАТ СЕ НЯКОИ ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ И СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ С ТЯХ. ОБРЪЩА СЕ ВНИМАНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КАТО ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА ПОЛОВО ВЪЗПИТАНИЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ.
  Доклад
 полово възпитание, лична идентичност
 Издадено
  19127
 Евдокия Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/