Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност. В сп. Търговско и конкурентно право, бр.№ 1/2012; с.57-64; ISSN 1312-9511


Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност. В сп. Търговско и конкурентно право, бр.№ 1/2012; с.57-64; ISSN 1312-9511 София


 Встатията се разглежда възможността за въвеждане на нова законодателна уредба, регламентираща т.нар. пред-несъстоятелен период, като са изведени аргументи в полза на тази идея, чрез един сравнителноправен преглед с чужди правни системи.
  Статия
 извънсъдебно споразумение, несъстоятелност, оздравителен план, пред-несъстоятелно производство
 Издадено
  19113
 Янка Тянкова-Тодорова

1. Стефанов, Георги, Търговска несъстоятелност, В.Търново, Абагар, трето допълнено и актуализирано издание, с.28

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/