Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност. В сп. Търговско и конкурентно право, бр.№ 4/2015 г.; с.67-78; ISSN 1312-9511


Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност. В сп. Търговско и конкурентно право, бр.№ 4/2015 г.; с.67-78; ISSN 1312-9511 София: ИК "Труд и право"


 
  Статия
 несъстоятелност, особени процедури в несъстоятелността, съвременни тенденции
 Издадено
  19111
 Янка Тянкова-Тодорова

1. Стефанов, Георги, Търговска несъстоятелност, В.Търново, Абагар, трето допълнено и актуализирано издание, с.33

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/