Несъстоятелност на лица - нетърговци; с. 1-325; ISBN 978-954-28-0721


Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Несъстоятелност на лица - нетърговци; с. 1-325; ISBN 978-954-28-0721 София: Сиела


 В монографията се разглеждат хипотезите изключения, уреждащи откриване производство по несъстоятелност и за лица, които не са търговци: скрито съучастие, послесмъртна несъстоятелност, заличен от търговския регистър ЕТ и др.
  Монография
  несъстоятелност, лица-нетърговци, послесмъртна несъстоятелност, скрито съучастие, заличен неограничено отговорен съдружник


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  19104
 Янка Тянкова-Тодорова

13. Григоров, Г., Несъстоятелност, С.: Сиби, с. 206

14. Григоров, Г., Несъстоятелност, С.: Сиби, с. 74

8. Стефанов, Ст., Топчиева, Р., Митева, Д., Николова, Б., Актуални въпроси на производството по несъстоятелност, С.:ИК «Труд и право», 2015, с.123

9. Стефанов, Ст., Топчиева, Р., Митева, Д., Николова, Б., Актуални въпроси на производството по несъстоятелност, С.:ИК «Труд и право», 2015, с.29

10. Стефанов, Ст., Топчиева, Р., Митева, Д., Николова, Б., Актуални въпроси на производството по несъстоятелност, С.:ИК «Труд и право», 2015, с.31

11. Стефанов, Ст., Топчиева, Р., Митева, Д., Николова, Б., Актуални въпроси на производството по несъстоятелност, С.:ИК «Труд и право», 2015, с.32

12. Стефанов, Ст., Топчиева, Р., Митева, Д., Николова, Б., Актуални въпроси на производството по несъстоятелност, С.:ИК «Труд и право», с.28

4. Сарафов, Павел; Физическото лице търговец, С.,Сиби, с. 108

5. Сарафов, Павел; Физическото лице търговец, С.,Сиби, с. 177

6. Сарафов, Павел; Физическото лице търговец, С.,Сиби, с. 19

7. Сарафов, Павел; Физическото лице търговец, С.,Сиби, с. 55

1. Ставру, Стоян; Конкуренция между правата на кредиторите на наследодателя и на наследника при послесмъртната несъстоятелност –Търговско и конкурентно право, №12, с.48-49

2. Ставру, Стоян; Конкуренция между правата на кредиторите на наследодателя и на наследника при послесмъртната несъстоятелност –Търговско и конкурентно право, №12, с.52

3. Стефанов, Георги, Търговска несъстоятелност, В.Търново, Абагар, трето допълнено и актуализирано издание, с.49

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/