Единството на обяснение и разбиране


Бузов, Вихрен (1993) Единството на обяснение и разбиране Сб. Парадигмата на третата култура, съст. Н. Манолов, Технически университет, С., с.58-79.


 В статията се разглежда общата логическа структура на обяснението в науката и разбирането в социалните и хуманитарните науки. Първото е подвеждане под общ закон според модела на Хемпел, второто - подвеждане под ценност.
  Статия
 обяснение, разбиране


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  19101
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/