Експерименталната проверка на хипотези в съвременната биология


Бузов, Вихрен (1992) Експерименталната проверка на хипотези в съвременната биология Сб. Естествознанието и биологията пред прага на XXI век, ИФИ-БАН и Биологически факултет на СУ, Варна, с.19-28;


 В статията се разглежда от епистемологично гледище същността и спецификата на научния експеримент в съвременната биология. Написана е в съавторство с учен от сферата на микробиологията и изводите са онагледени с анализ на конкретен експеримент.
  Статия
 експеримент, биология


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  19100
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/