Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.487. ISBN 978-619-208-109-6.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2017) Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.487. ISBN 978-619-208-109-6. УИ Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново


 СВЕТОВЕТЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА. РАЗГОВОРИ СЪС СВЕТЛОЗАР ИГОВ Композирана като Разговори, книгата може да бъде четена като духовна автобиография и равносметка на една от най-средищните фигури в съвременното българско литературознание и хуманитаристика. Предложените „изповеди” на критика и историка на литературата, на поета и писателя, на афориста и есеиста, на преводача и мемоариста Св. Игов не се движат по банализиралата се с времето „формула” „живот и творчество”. Става дума за сентенционално поднесени размишления от най-висок философскоисторически, естетико-критически, културно-цивилизационен, геополитически, социално-граждански характер, които осмислят биографията на литератора чрез неговото творчество. Защото творчеството е и „средището”, и „върхът” в живота на Св. Игов. В книгата е разгърнат пътят на хуманитариста, споделен е опитът му с/в литературата като творческо единение на четене и писане, като търсене и конструиране на смисъл и ценности. Разговорите не представляват експромтни устни изповеди или набързо нахвърляни творческо-биографични щрихи спрямо предварително зададените въпроси. Откровенията на най-проникновения и същевременно най-ерудирания и концептуален литературен критик и историк са дълбоко промислени, подчинени на „законите” и „естетиката” на писменото слово. Те засягат не само проблемните зони на родната литература, етнопсихология, социология, а фундаментални нравствено-философски, етико-социални, генеалогично-творчески, културнополитически – наболели въпроси, свързани със съдбата на човечеството изобщо. „Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов” ни съприкосновява с безпокойствата и прозренията на мислителя хуманитарист, за когото е важно най-вече битието на идеите в словото; със способността на Св. Игов да се превъплъщава в различни интелектуални роли, да сътворява, анализира и пророкува живота на литературата като „автономна социална институция”. Името му тежи по всички етажи на съвременното ни хуманитарно образование и култура като никое друго. Дори да не е институционално узаконен, неговият авторитет е публично легитимен, обществено признат. Книгата е обърната към ученици и учители, студенти и университетски преподаватели – към четящите хора, вълнуващи се от вечните въпроси на мисълта и духа. THE WORLDS OF LITERATURE: CONVERSATIONS WITH SVETLOZAR IGOV The book, which is structured in the form of conversations, can be read as an intellectual autobiography and self-assessment of Svetlozar Igov, one of the most significant figures of contemporary Bulgarian literary studies and the humanities in general. The “confessions” of the critic and literary historian, the poet and the novelist, the author of aphorisms and essays, the translator and the author of memoirs do not follow the strict model of the trite “formula” “life and work.” The “conversations”, rather, reveal, in a highly aphoristic way, the critic’s deep philosophical, literary-critical, aesthetic, cultural, humanitarian, civilizational, socio-historical and geopolitical views and beliefs which shed light on his biography as well: it is his work which is central to his life; his work is the core of his biography. The book reveals the gradual intellectual development of the humanitarian scholar who contemplates on his experience in the world of literature which he sees as the creative unity of reading and writing, of the search for and construction of meanings and values. The “conversations” are not merely extemporaneous oral confessions or hastily jotted down biographical sketches in response to the preliminary posed questions. The “revelations” of one of the most insightful and, at the same time, most well-read, theoretically consistent and conceptually integral critics and literary historians are profoundly pondered, they are “swayed” by the laws and the aesthetics of the written word. They focus not only on the problems of our national literature and its ethnic psychology and sociology, but they also deal with fundamental ethical, philosophical, intellectual, socio-historical, genealogical, cultural and political issues which concern the fate of humankind in general. The Worlds of Literature: Conversations with Svetlozar Igov is a book about the anxieties and the insights of the intellectual, the humanitarian scholar Svetlozar Igov who values, above all, the life of the ideas in the realm of the Word. The book reveals his ability to present himself in various intellectual roles, it demonstrates his gift to create, to analyze and predict the life of literature which he regards as an “autonomous social institution.” It will not be an overstatement to say that he is an undisputedly recognized authority in the field of the humanities. Although not institutionally legitimized, his authority is generally acknowledged and widely recognized by the reading public.
  Книга
 
 Издадено
  19096
 Антония Велкова-Гайдаржиева

7. Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.487. ISBN 978-619-208-109-6. цитирана в: Кенанов, Димитър. „ВИСОКО, ПРИ ИЗВОРА“ (СВЕТЛОЗАР ИГОВ – ПЕТЪР ДИНЕКОВ). // Литературен свят, © Електронно списание ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ, 2008 – 2020 | Всички права запазени ISSN: 1314-2046, ИЗДАТЕЛСТВО "ФЛЬОРИР", октомври 2020, https://literaturensviat.com/?p=171635

6. Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.487. ISBN 978-619-208-109-6. цитирана в: Портал Култура. Книга на Антония Велкова-Гайдаржиева и Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” с престижна награда. // Проглас, 2019, № 28, с. 151. Antoniya Velkova-Gaydardzhieva’s book and St. Cyril and St. Methodius University Press honoured with a prestigious award//

4. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017 - 487. ISBN 978-619-208-109-6. Цитирана в: Енев, Деян. Литературно събитие на годината. // Литературен вестник, 19-25. 12. 2018, бр. 42, с. 11. ISSN 1310-9561.

5. Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017 - 487. ISBN 978-619-208-109-6. Цитирана в: Душкова, Мира. Преводна и критическа рецепция в България на романа ОМЕРПАША ЛАТАС от Иво Андрич. Mira Duskova. Translatorische und kritische Rezeption von Ivo Andrich Roman OMER-PASCHA LATAS in Bulgarien. // http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Andric/publikationen.html http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Andric/publikationen.html, с. 283, 290, 295. Институтът за славистика към Университета Карл Францез (Грац, Австрия), Департаментът за руски и славянски филологии във Факултета за чужди езици и литератури в Букурещ (Румъния), Сдружението на сърбите и румънците (Букурещ - Румъния), Народна и университетска библиотека на Република Сърбия, Светът на книгите (Белград - Сърбия).

1. VIII. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017 , с. 487. ISBN 978-619-208-109-6. - УИ Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново. Цитирано в: Антоанета Алипиева. Литературното събитие на 2017. // Литературен вестник, бр. 42, 20-26.12 2017, с. 11. ISSN 1310-9561.

2. VIII. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017 , с. 487. ISBN 978-619-208-109-6. - УИ Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново. Цитирано в: Федя Филкова. Литературното събитие на 2017. // Литературен вестник, бр. 42, 20-26.12 2017, с. 10. ISSN 1310-9561.

3. VIII. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017 , с. 487. ISBN 978-619-208-109-6. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий". Цитирано в: 1. Пламен Антов. Литературното събитие на 2017. // Литературен вестник, бр. 42, 20-26.12 2017, с. 9. ISSN 1310-9561.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/