Тръмп-революцията срещу нелибералния строй [Trump-revolution against the neoliberal order]


Бузов, Вихрен (2017) Тръмп-революцията срещу нелибералния строй [Trump-revolution against the neoliberal order] "Морал и етика на справедливостта в съвременното общество", Сборник от 12 Национална конференция по етика, Фондация "Солидарно общество", Изд. "Авангард Прима", с.103-108,ISBN 978-619-160-749-5 .


 В тази статия ще се опитам да обоснова тезата, че победата на Тръмп е изключително благоприятен „коз” (от англ. trump – коз, решаващ фактор, последно средство) за разтърсване на све- товната доминация на неолибералния строй, изграден върху за- дълбочаване на социалната несправедливост и потъпкване на су- веренитета на националните държави. Тя вече тласна решаващо процеси, които ще доведат до истински крах на глобализма като проект за завладяване на днешния свят от икономическите и по- литическите елити и до разрешаване на неговия конфликт с на- ционалните държави в полза на последните. Не е маловажно и обстоятелството, че тази победа демонстрира невъзможността този проект да бъде реализиран чрез войни, разтуряне на държа- ви и постоянно дрънкане на оръжията, най-вече поради посте- пенното изчерпване на силите на „глобалния лидер” [2] и появата на нови сериозни конкуренти за неговото силово лидерство – Ки- тай и Русия. Неолиберализмът създаде един несправедлив меж- дународен ред, който изглежда че преживява последните си дни.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  19094
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/