България във външната политика на Австро-Унгария 1898 - 1912 г.


Мишев, Радослав (2004) България във външната политика на Австро-Унгария 1898 - 1912 г. В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, рец. А. Пантев, ред. К. Илева, ISBN 954-524-400-3, 388 с.


 Трудът предлага мащабно документирана интерпретация на "българската политика" на Австро-Унгария през разглеждания период. Тъй като Балканите са приоритет във външната политика на Виена, авторът обосновава тезата за водещата роля на България в схемата на австро-унгарската стратегия. България се изследва несамо като обект, но и като субект на политика в сложните взаимоотношения между Виена и София а фона и на ролята на останалите балкански държави.
  Монография
 Австро-Унгария, България, граф А. Ерентал, Анексионна криза


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19068
 Радослав Мишев

11. Бисер Георгиев, Миражът за „Велика България“. Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854 - 1929), Издателство „ИВИС“, научен редактор проф.д.и.н. Т. Галунов, рецензенти: проф. д.и.н. И. Стоянов, доц. д-р В. Колев, В. Търново, 2016. 600 с. цит. 320, 576л ISBN 978-619-205-026-9

10. Александър Г. Александров. Д-р Стоян Данев. Политически и държавен деец. Принос към биографията (до 1913 г.), Издателство „Фабер“, В. Търново, 2015. Научен редактор Димитър Игнатовски, цит. с. 191, COBISS.BG-ID 1271973860

9. Георгиев Б. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства /август 1887 - януари 1908/, Шумен, 2014 г., 607 с.,Унив. издат. "Епископ Константин Преславски"рецензенти И. Стоянов, Д. Саздов, научен ред. А. Пантев, цит. с. 591. ISBN 978-954-577-993-0

8. Минков С. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2013 г. Цит. с. 353. ISBN 978-954-577-830-8

7. Георгиев, Б. Младолибералната партия в Княжество България. – В. Търново : Изд. „Ивис”, рецензент проф. д.и.н. Л. Спасов, 2010, 400 с., цит. с. 305. ISBN 978-954-8387-70-5

4. Спиридонов В. България между васалитет и независимост. Опити за обявяване на независимост и отношението на Великите сили към Българския национален въпрос (1878 – 1908 г.). – Епохи, кн. 1-2, Година XVI, 2008, цит. с. 10, 14, 23.ISSN 1310-2141

5. Петров, Й. Дейността на Джордж Бюканан в София (1904–1909 г.). // Балканите – език, история, култура. Международна научна конференция, В. Търново, 13–15 април 2007 г.. В. Търново : Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий, 2008, цит. с. 195, 199. COBISS.BG-ID1229435620

6. Прешленова, Р. По пътищата на европеизма : Висшето образование в Австро-Унгария и българите (1879–1918). – София : Парадигма, 2008, цит. с. 24. ISBN 978-954-326-072-0

2. Петров, Й. Независимостта на България и балканската политика на Великобритания в спомените на Едуард Грей. // България, българите и Европа : Мит, история, съвремие. – В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2007 г., цит. с. 389. COBISS.BG-ID 1228475620

3. Петров, Й. Отношението на Великобритания към Източнорумелийската тема по време на българо-турските преговори за признаване на независимостта. /// Епохи, №1–2, 2007, цит. с. 115. ISSN 1310-2141

1. Петров, Й. Анексионната криза и британското обществено мнение (1908-1909 г.). // Европа между средновековието и съвременността. Юилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009 г. 464 с., редакция и съставит. доц. д-р В. Спиридонов, глц. ас. д-р С. Симеонов, цит. с. 174,187., ISBN 978-954-524-675-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/