Петров, Л.(под редакция) и др. Баскетбол, изд. Бойка, Велико Търново, 1998, ISBN: 954-9689-01-8, с. 185


Петров, Людмил (1998) Петров, Л.(под редакция) и др. Баскетбол, изд. Бойка, Велико Търново, 1998, ISBN: 954-9689-01-8, с. 185 изд. Бойка, Велико Търново, 1998, ISBN: 954-9689-01-8, с. 185


 Учебник за студенти по физическо възпитание и спорт
  Учебник / Учебно помагало
 баскетбол, учебник


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19062
 Людмил Петров

2. Симеонова, Т. (2015) Контрол и оценка на техническата подготовка по баскетбол на ученици 508 клас, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 125, ISBN: 978-619-201-038-6

1. Наумовски, М. (2003) Теоретски основи на кошарката, Скопje, с. 178, ISBN: 9989-2129-0-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/