ГРАМОТНОСТ НА СЪРЦЕТО – СТУДЕНТСКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА


Мандева, Марианна (2017) ГРАМОТНОСТ НА СЪРЦЕТО – СТУДЕНТСКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА V Национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище”


 Чрез теоретична обосновка на проучвания проблем и споделяне на опит от иновативна практика на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” - Педагогически факултет, се доказват възможностите на студентското доброволчество като инструмент за осигуряване на равен достъп до образование и качествено образование на ромското дете. Това, на свой ред, води до предотвратяване/намаляване на отпадането от училище и насърчаване на отговорен и успешен живот на младата личност в настоящия и в утрешния ден.
  Доклад
 студентско доброволчество, мултикултурна образователна среда,
 Под печат
  19061
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/